Verhuur van onroerend goed

Heeft u als agrarische ondernemer bijvoorbeeld agrarische gronden welke u graag wenst te financieren door middel van erfpacht, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen als de voorwaarden en condities daarop lijken u mogelijk voorzien van een erfpachtfinanciering.

Agrarische Erfpachtfinanciering

Agrarische Erfpachtfinanciering heeft veel voordelen. Wij zetten ze hierbij op een rij:

 • Lage financieringslasten: canonpercentage 2,6 %
 • Langdurige gebruikszekerheid
 • Geen tussentijdse aflossingsverplichting
 • Verbetering liquiditeitspositie
 • Geen tussentijdse wijziging canonpercentage
 • Terugkooprecht gedurende de looptijd en aan het einde van de overeenkomst
 • Quota en rechten blijven eigendom van de erfpachter
 • Het recht van erfpacht is verkoopbaar aan derden
 • In fiscaal opzicht geïndexeerde lening. Naast de canon is ook de indexering op de hoofdsom fiscaal aftrekbaar van de bedrijfswinst
 • Geen minimum oppervlakte
 • Geen taxatiekosten of afsluitprovisie
Berekening canon

Holland Agro Groep financiert agrarische ondernemers tot een maximum van 70% van de vrije marktwaarde van de in te brengen landbouwgrond. Hierbij geldt:

 • De hoofdsom (= de financiering) is bij aanvang: de koopprijs van de grond (bloot-eigendom), vermeerderd met de overdrachtskosten
 • De overdrachtskosten bestaan uit kadastraal recht en notariskosten
 • De jaarlijkse canon (vergoeding) is een percentage van de hoofdsom
 • Het canonpercentage blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd
 • De hoofdsom wordt jaarlijks waardevast gehouden door indexering met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI) van alle huishoudens. Dit vormt de basis voor de aflossing.