Projectontwikkeling

Holland Agro Groep is een partij die gronden/ locaties aankoopt waarvan de bestemming in de meeste situaties nog gewijzigd moet worden en daarna overgaat tot planontwikkeling.

De werkwijze is als volgt:

 • Nadat een potentiele locatie is aangeboden wordt adequaat een QuickScan gemaakt.
 • Binnen twee weken krijgt u daarom altijd een go of een no go. Bij een go wordt er ook een financieel voorstel/bieding opgesteld.

Indien u zelf een locatie in samenwerking met ons wenst te ontwikkelen, dan kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • het in kaart brengen van de mogelijke ontwikkelingen op een potentiële ontwikkelingslocatie;
 • het tot stand brengen en in stand houden van een constructieve dialoog met de betrokken gemeente en provincie;
 • het in een vroeg stadium betrekken bij de plannen van mogelijke ontwikkelaars, investeerders, mogelijke eindgebruikers en omwonenden;
 • het voeren van een deugdelijke projectcoördinatie en projectmanagement;
 • het verzorgen van een goede communicatie tussen de diverse belanghebbenden binnen het project.

Om de kansen op een goed verkoopresultaat te vergroten wordt per locatie een plan op maat gemaakt, dat tegemoet komt aan de lokale wensen en mogelijkheden. Bij het opstellen van het projectplan legtHolland Agro Groep doorgaans in een vroeg stadium contact met de gemeente, provincie en andere marktpartijen om de kansen en mogelijkheden van het betreffende perceel goed in kaart te brengen. De ideeën worden vastgelegd in plantekeningen en beschrijvingen, waarbij nieuwe vormen van bouwen en samenwerken zoals collectief opdrachtgeverschap, in de opties worden meegenomen. Uitgangspunt vanHolland Agro Groep is het realiseren van een bestemmingswijziging op uw kavel.

Door onze uitgebreide ervaring in de (agrarische) grondmarkt en vastgoedmarkt zijn wij in staat een professionele en constructieve lobby te voeren naar de gemeenten en andere relevante marktpartijen en te bemiddelen bij een eventuele verkoop van uw kavel. Als eigenaar van een kavel strategische grond op een interessante potentiële ontwikkelingslocatie nodigen wij u uit contact op te nemen metHolland Agro Groep.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij typische beleggingspercelen, zijn er vaak nog andere partijen die rechten kunnen laten gelden op het betreffende perceel. Om Holland Agro Groep in staat te stellen de lobby van het perceel goed te organiseren is de toestemming van alle betrokken partijen nodig. De samenwerking wordt vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste voorwaarden in deze samenwerkingsovereenkomst zijn ondermeer:

 • InspanningsverplichtingHolland Agro Groep;
 • No Cure – No Pay;
 • Maximale looptijd Lobbyperiode vijf tot zeven jaar;
 • Geen wijzigingen in eigendomsverhoudingen, u blijft eigenaar van uw grond;
 • Holland Agro Groep spreekt vooraf een prijs met u af.

De dienstverlening vanHolland Agro Groep richt zich op het realiseren van bestemmingswijzigingen van agrarische gronden waar toekomstige stedelijke uitbreiding mogelijk is. MetHolland Agro Groep als aanjager, heef u als kavelbezitter de zekerheid dat er een professionele lobby wordt gevoerd met als doel een goed rendement op uw belegging te realiseren. De opbrengstprijs is vooraf met u vastgesteld en als eigenaar behoudt u te allen tijde de regie over uw grond, tot het moment van verkoop wel te verstaan. Daarbij committeertHolland Agro Groep zich aan een maximale lobbyperiode van vijf tot zeven jaar. In het geval Holland Agro Groep er niet in slaagt binnen de overeengekomen periode een goed resultaat te behalen geldt er: no cure = no pay.